Site Tools


nowywebewid:portal_mapowy

PORTAL MAPOWY

Portal Mapowy jest jednym z modułów aplikacji WebEWID. Aplikacja internetowa pozwala na przeglądanie danych przestrzennych. Przeglądarka map umożliwia użytkownikom wykonanie wielu funkcji takich jak zmienianie widoku mapy (powiększanie, oddalanie, przesuwanie), dostosowywanie widoczności poszczególnych warstw (włączanie, wyłączanie, dodawanie warstw) oraz wykonywanie pomiarów na mapie (długości, odległości), czy możliwość wyszukiwania (obiektów geograficznych, adresów, działek, budynków).

Widok okna przeglądarki z uruchomionym portalem mapowym z wyświetloną mapą powiatu

Widok okna z opcją zmiany skali

Zbliżanie i oddalanie widoku mapy możliwe jest za pomocą myszki – scrollowanie lub poprzez nawigację widoku mapy w lewym górnym rogu okna mapy tuż pod opcją zmiany skali mapy.

Przesuwanie mapy możliwe jest po kliknięciu i przytrzymaniu przycisku myszy w oknie treści mapy i przeciąganie mapy w żądanym kierunku. Czynność ta zmienia zasięg mapy bez zmienienia skali wyświetlania.


Elementy menu podstawowego

Menu główne pomaga w sprawnym poruszaniu się po informacjach mapy.

Widok panelu menu mapowego z możliwymi opcjami

Warstwy mapy

Ikona warstw nachodzących na siebie Wyświetlenie warstw mapy. Po naciśnięciu ikony zostaje rozwinięta lista warstw dla danej mapy.

Widok okna z wyświetlonymi wszystkimi dostępnymi warstwami mapowymi

Istnieje możliwość dodania Zewnętrznych Serwisów Mapowych. Aby tego dokonać należy wybrać zielony + zlokalizowany przy nazwie Zewnętrzne Serwisy Mapowe.

Pojawi się okno gdzie należy wpisać bądź wkleić podstawowe dane:

Po ich wprowadzeniu i zatwierdzeniu nowe warstwy zostaną dodane jako ostatnie na listę Zewnętrznych Serwisów Mapowych

Legenda dynamiczna

Ikona listy Legenda dynamiczna. Naciśnięcie ikony powoduje pojawianie się i znikanie legendy mapy w prawym górnym rogu, z informacjami o wyświetlanych obiektach na mapie w danym widoku.

Widok okna legendy dynamicznej

Ikona strzałki skierowanej w lewy górny róg Przesuwanie mapy bez konieczności zmiany skali

Wyszukiwanie obiektów na mapie

Po naciśnięciu ikony Ikona lupy możliwe jest wyszukiwanie obiektów mapy. Widok opcji wyszukania obiektów na mapie

Działkę możemy odnaleźć wybierając z rozwijanej listy jej jednostkę ewidencyjną, obręb oraz arkusz. Można również wpisać jej bezpośredni numer jeśli jest znany. Po naciśnięciu przycisku Ikona z lupą i napisem: Szukaj w oknie poniżej otrzymujemy wylistowaną szukaną działkę lub zestaw działek odnalezionych na danym obszarze.

Widok okna wyszukiwania działki

Zaznaczając jedną działkę na liście (działka podświetli się na zielono) oraz naciskając przycisk Ikona z napisem: Sz otrzymujemy tabelaryczne zestawienie informacji dotyczących danej działki. Widok okna szczegółów działki

Przyciśnięcie przycisku Ikona z zakresem i lupą spowoduje wyświetlenie danej działki na mapie pomarańczową linią przerywaną. Aby powrócić do poprzedniego widoku należy nacisnąć znaczek pinezki w prawym górnym rogu. Z kolei przycisk Ikona z zakresem i ołówkiem spowoduje wrysowanie na mapie granic działki linią ciągłą.

Podobnie postępujemy chcąc wyszukać budynek na mapie. Można to wykonać wpisując miejscowość, ulicę i numer szukanego budynku, lub tak jak w przypadku działek, wybierając jednostkę ewidencyjną, obręb, zakres numeru ewidencyjnego lub bezpośrednio wpisując numer działki, na której postawiony jest szukany budynek. Po naciśnięciu przycisku Ikona z lupą i napisem: Szukaj w oknie poniżej otrzymujemy wylistowany szukany budynek lub zestaw budynków odnalezionych na danym obszarze.

Widok okna wyszukiwania budynku

Zaznaczając jeden budynek na liście (budynek podświetli się na zielono) oraz naciskając przycisk Ikona z napisem: Sz otrzymujemy tabelaryczne zestawienie informacji dotyczących wyszukanego budynku. Widok okna ze szczegółami budynku

Przyciśnięcie przycisku Ikona z zakresem i lupą spowoduje wyświetlenie danego budynku na mapie pomarańczową linią przerywaną. Aby powrócić do poprzedniego widoku należy nacisnąć znaczek pinezki w prawym górnym rogu. Z kolei przycisk Ikona z zakresem i ołówkiem spowoduje wrysowanie na mapie zarysu budynku linią ciągłą.

Możliwe jest również wyszukanie adresu, poprzez wpisanie w odpowiednie pola nazwy miejscowości, ulicy oraz numeru. Widok okna wyszukiwania adresu

Informacje o obiektach mapowych

Ikona z szarym kółkiem oraz białą literą i w środku Informacja o obiektach mapowych. Rozwijając opcje tego przycisku dostajemy dostęp do danych poszczególnych obiektów mapowych. Widok okna opcji wyświetlania opcji informacji o obiektach mapowych

Naciskając w opcję informacji o działkach użytkownik jest poproszony o wskazanie działki na mapie poprzez kliknięcie na nią. Podobnie dzieje się przy informacjach o budynkach. Efektem tego działania jest wyświetlenie tabeli ze szczegółami wybranego obiektu.

Widok okna z informacją o planie zagospodarowania/studium Podczas wyświetlania informacji o planie zagospodarowania, należy kliknąć w konkretny obszar mapy dla którego plan ma być wyświetlony. Pojawia się okno z wylistowanymi planami zagospodarowania, które zostały uchwalone na danym obszarze. W menu tego okna możliwe jest dodanie kolejnych planów poprzez kliknięcie na mapie przycisku Ikona zakresu z niebieskim znakiem plus lub poprzez zaznaczenie obszaru na mapie przyciskiem ikonakwadratu narysowanego linią przerywaną z niebieskim znakiem plus. Możliwe jest również wylistowanie dokumentacji cyfrowej dostępnej dla danego planu, klikając przycisk Ikona aparatu. Wszystkie plany, które zostały znalezione, można usunąć z listy klikając przycisk Ikona niebieskiego znaku X. Aby wyświetlić szczegóły planu, należy zaznaczyć go na liście i kliknąć przycisk Ikona z napisem: Sz.

Kliknięcie opcji wyświetlenia informacji o przeznaczeniu terenu, powoduje pojawienie się okna z możliwym wyborem obszaru. Widok okna z informacją o przeznaczeniu terenu Ikona czterech kwadratów w przestrzeni z zaznaczonym jednym z nich wskaźnikiem Kliknięcie w tą ikonkę pozwoli na dodanie pozycji przeznaczenia terenu poprzez kliknięcie punktu na mapie Ikona niebieskiego kwadratu z ołówkiem Naciśnięcie tego przycisku umożliwi dodanie elementu przeznaczenia terenu poprzez zaznaczenie obszaru na mapie. Zaznaczenie jednej pozycji informacji o przeznaczeniu terenu na liście i kliknięcie w przycisk Ikona z napisem: Sz spowoduje wyświetlenie się okna ze szczegółami danego terenu. Widok okna szczegółów terenu

Wybranie opcji wyświetlania informacji o strefach planistycznych, powoduje pojawienie się okna z możliwym wyborem tych stref. Widok okna informacji o strefach planistycznych Ikona czterech kwadratów w przestrzeni z zaznaczonym jednym z nich wskaźnikiem Kliknięcie w tą ikonkę pozwoli na dodanie pozycji stref planistycznych poprzez kliknięcie punktu na mapie. Ikona niebieskiego kwadratu z ołówkiem Naciśnięcie tego przycisku umożliwi dodanie elementu stref planistycznych poprzez zaznaczenie obszaru na mapie. Zaznaczenie jednej pozycji informacji o strefie planistycznej na liście i kliknięcie w przycisk Ikona z napisem Sz spowoduje wyświetlenie się okna ze szczegółami danej strefy.

W tej zakładce możliwe jest również uzyskanie informacji o obiektach uzbrojenia terenu. Wybierając tą opcję, aplikacja informuje użytkownika o konieczności zbliżenia obszaru, na którym będą znajdować się poszukiwane obiekty, wyświetlając w prawym górnym rogu komunikat:

Widok okna z komunikatem systemu EWID

Jeśli aplikacja znajdzie na danym obszarze obiekty uzbrojenia, wyświetla je w oknie szczegółów obiektu GESUT:

Widok okna ze szczegółami obiektu GESUT

Dla zalogowanych użytkowników (posiadających odpowiednie uprawnienia, nadane przez administratora) dostępny jest pełen zakres informacji o obiekcie, uwzględniający jego wszystkie atrybuty, w tym dane osobowe.

Usuwanie narysowanych elementów

Widok opcji usuwania narysowanych elementów Klikając tą ikonkę użytkownik może usunąć narysowane, zaznaczone wcześniej elementy, wybierając opcję skasowania elementów pomocniczych lub wyczyszczenie wszystkich elementów.

Pomiary na mapie

Widok opcji pomiarów na mapie Ikonka pomiary na mapie pozwala na zmierzenie odległości pomiędzy poszczególnymi punktami, zaznaczonymi na mapie.

Widok fragmentu mapy z pomierzoną przez program długością granicy działki Pomiaru długości dokonuje się poprzez przyciskanie klawisza myszy na punktach, w których użytkownik chce zmierzyć łączną długość, a następnie zakończenie pomiaru naciskając prawy przycisk myszy w miejscu końca danego odcinka. Aplikacja wyświetla sumę wszystkich odcinków zadeklarowanych przez użytkownika oraz podświetla na żółto mierzone odcinki.

Widok fragmentu mapy z pomierzoną przez program powierzchnią działki Pomiaru powierzchni dokonuje się poprzez narysowanie obszaru, którego powierzchnię użytkownik zamierza pomierzyć. Obrys powierzchni należy zawsze skończyć w punkcie początkowym, wówczas aplikacja podświetla na żółto obrysowany obszar oraz wyświetla jego powierzchnię. Aby usunąć wszystkie pomiary z mapy należy wybrać opcję usuń pomiary.

Szybki zapis widoku mapy do pliku

Ikona obraz z krajobrazem szarej góry i szarego słońca Aby zapisać aktualny widok mapy do pliku, należy kliknąć tę ikonkę. Wyświetli się wówczas okno zapisu danego widoku mapy: Widok okna otwierania pobieranego pliku

Drukuj aktualny widok mapy

Ikona drukarki Aby wydrukować aktualny widok mapy należy przycisnąć tę ikonkę. Wyświetli się wówczas okno pomocnicze przygotowania do wydruku mapy, gdzie użytkownik może wybrać orientację, format, skalę, rozdzielczość (DPI) oraz nadać odpowiedni tytuł wydruku. Plik z mapą zostanie wygenerowany do pliku PDFIkona z napisem: GENERUJ PDF. Przed rozpoczęciem drukowania należy wybrać odpowiedni zakres na mapie, klikając na wyświetlony fioletowy prostokąt na mapie i przesuwając go na żądany obszar: Widok okna wydruku mapy

Przywróć domyślne ustawienia mapy

Ikona dwóch kwadratów z czego jeden z nich jest zaznaczony markeremPrzycisk służący do przywracania domyślnych ustawień mapy.


Dodatkowe opcje portalu

W lewym górnym rogu widoczna jest ikona zalogowanego użytkownika. Po kliknięciu na nią pojawia się informacja o nadanych rolach w systemie. Widok fragmentu okna portalu z informacją o zalogowanym użytkowniku i jego rolach


Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na powierzchni działki, zostaje wyświetlone okno ze współrzędnymi tego punktu w wybranych układach i strefach.

Widok okna z wyświetlonymi współrzędnymi w punkcie wybranym z mapy w różnych układach odniesienia


W prawym górnym rogu śledzone są współrzędne miejsca kursora na mapie, oraz wyświetlany jest ich układ współrzędnych, który można zmieniać po rozwinięciu strzałki. Widok okna przełączania wyświetlanych współrzędnych śledzących kursor


W prawym górnym rogu po kliknięciu na ikonkę Ikona białej litery M na niebieskim tle zostanie rozwinięte okno nawigacji całej mapy, podglądu, w którym miejscu mapy znajduje się obecnie aktualny widok użytkownika. Widok okna nawigacji po mapie z określeniem, w którym miejscu znajduje się podgląd

nowywebewid/portal_mapowy.txt · Last modified: 2022/11/04 15:16 by 127.0.0.1